POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI ARCER S.A.

 

 1. Informacje wstępne

 

Polityka prywatności dotyczy osób korzystających ze strony internetowej „www.arcer.pl”, zwanej dalej Stroną, w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę ARCER S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bartycka 24/26 lok.203, 00- 716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000723969, NIP 5213177357 REGON 010259530 (dalej: Administrator Danych Osobowych lub ADO).

Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o osobach korzystających ze Strony.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie osobom korzystającym ze Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),

 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 poz. 650),

 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 roku poz. 1000).

Strona stanowi własność spółki Arcer S.A.

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Arcer S.A.. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie stanowią własność Arcer S.A., chyba że jest zamieszczona stosowna informacja w tym zakresie. Materiały znajdujące się na stronie, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie zgody Arcer S.A., za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego osoby korzystającej ze Strony. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, linkowania, czy też wykorzystywania w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem do celów komercyjnych.

.

ADO zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu.

ADO zastrzega, iż zamieszczone na Stronie dane techniczne mogą zawierać braki lub błędy.

ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i zakresie modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności ADO jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia osób korzystających ze Strony.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest spółka ARCER S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bartycka 24/26 lok.203, 00- 716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000723969, NIP 5213177357 REGON 010259530

Inspektor Ochrony danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych , należy skontaktować się poprzez adres email: iod@arcer.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych lub osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się:

 1. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. b tj. realizacja praw i obowiązków wynikających z zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu takich jak:

 1. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

 2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie określonym przepisami prawa,

 1. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych:

 1. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi,

 2. zainstalowania monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.

 1. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – w celu realizacji marketingu własnych produktów po wyrażeniu przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pana/i danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy.

Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. kontrahentom Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji umowy,

 2. podwykonawcom przy realizacji Państwa zamówienia,

 3. dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),

 4. Dostawcom usług prawnych, podatkowych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń,

 5. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów/ rozliczeń,

 6. Podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie,

 7. Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych.

 8. Właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym i samorządowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium EOG (obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla zrealizowania poszczególnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorem Danych Osobowych tj.:

 1. przez okres określony przepisami prawa np. podatkowymi,

 2. przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez czas trwania takich postępowań.

 3. do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane z innych źródeł

W przypadku dokonywania przez Państwa płatności za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym , z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo płatności. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonaliście Państwo wymaganej płatności, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów/rozliczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/i następujące prawo:

 1. żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania (poprawienia),

 3. usunięcia danych jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO,

 4. ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych w zależności od złożonego wniosku),

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

W przypadku, gdy wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Arcer S.A., podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  - realizacji zamówienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

3. Zasady zbierania danych osobowych i informacji.

 

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności.

W czasie przeglądania zawartości Strony zbierane są następujące dane:

 1. automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez osoby ją odwiedzające,

 2. adresy IP,

Na Stronie w chwili obecnej nie są zamieszczone formularze w które należałoby wpisywać dane osobowe.

 

4. Zakres gromadzonych danych, sposób ich wykorzystania oraz przetwarzania.

 

ADO oświadcza, że osoba przeglądająca Stronę pozostaje anonimowa. W chwili obecnej w związku z korzystaniem ze strony nie są zbierane dane osobowe.

Informacje uzyskiwane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników na Stronie oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o obszarze, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

ADO nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody, chyba że zostanie on do tego zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa.

ADO może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

 

6. Newsletter.

 

ADO w chwili obecnej nie udostępnia za pośrednictwem Strony usługi dostarczania newsletterów.

 

Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec zmianom. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa z wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z naszej strony internetowej, ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Arcer S.A. korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt".