Polityka RODO - Domostrefa

Polityka RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


SZANOWNI PAŃSTWO!


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.)


UPRZEJMIE INFORMUJEMY:


Administrator danych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Seto Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. LEONA BERENSONA nr 153F, 03-287 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

 • KRS 0001021246,
 • NIP 5214007255
 • REGON 524540506

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
drogą elektroniczną: na adres mailowy: iod@setotrade.pl lub osobiście w jednym z naszych sklepów.

 


Cele przetwarzania


Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

zawarcia i wykonania umowy w zakresie dostarczenia zamówionego towaru (art. 6 ust.1 lit. b RODO), spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa wspólnotowego lub prawa polskiego (np. prawa podatkowego) – ponieważ przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust.1 lit. c RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi pomiędzy Nami umowami lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 


Inspektor Ochrony Danych


Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:


listownie na adres: Seto Trade Sp. z o.o. ul. LEONA BERENSONA nr 153F, 03-287 Warszawa

pod adresem e-mail: iod@setotrade.pl

 

 

Podstawy prawne przetwarzania


Obowiązek prawny związany z prowadzeniem dokumentacji księgowej/ wykonaniem umowy w zakresie dostarczenia zamówionego towaru / realizacja reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem / uzasadniony interes Administratora Danych związany ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

 


Odbiorcy danych


Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmiotom przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • biurze informacji kredytowej,
 • nabywcom wierzytelności,
 • firmom świadczącym usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, płatniczych, księgowo – finansowych, audytorskich i kontrolnych, prawnych i windykacyjnych,
 • podmiotom upoważnionym przez Państwa.

 

Źródła danych i uzyskiwane dane:
Osoba fizyczna, która zamówiła towar bezpośrednio w sklepie, bądź przez sklep internetowy.


Prawa związane z przetwarzaniem danych


Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):


Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Okres przechowywania danych osobowych


Kryteriami które służą do określenia czasu przechowywania Państwa danych osobowych są Państwa zamówienia w zakresie określonym przez przepisy prawa, złożone przez Państwa reklamacje, oraz w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.


Prawo wniesienia skargi do organu


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Obowiązek podania danych


Podanie danych osobowych było związane z warunkiem wykonania usługi – dostarczenia zamówionego towaru. Nie podanie danych osobowych uniemożliwiłoby wykonanie usługi oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.